Garmin Latvia

Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Šī privātuma politika attiecas uz interneta tirdzniecības vietnes www.garmin.lv (turpmāk - Vietne) lietotāju personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu, ko veic personas datu pārzinis - SIA "BAJTEL.LV", vienotais reģistrācijas Nr. 40003979897, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214M - 2, Rīga, LV-1039, Latvija (turpmāk – Pārzinis).

Visi Vietnē ievadītie personas dati tiek apstrādāti un aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

 

PRIVĀTUMA POLITIKAS SATURS:

 

 1. Personas dati
 2. Personas datu apstrādes mērķis
 3. Personas datu ieguve
 4. Sīkdatnes
 5. Personas datu apstrāde un izmantošana
 6. Personas datu aktualizācija
 7. Personas datu drošība
 8. Personas datu nodošana trešajām personām
 9. Personas datu nodošana uz ārvalstīm
 10. Piekļuve personas datiem
 11. Lietotāja tiesības
 12. Atbildība
 13. Izmaiņas privātuma politikā
 14. Kontaktinformācija

1. PERSONAS DATI

 

Personas dati ir informācija un ziņas par fizisku personu (turpmāk – lietotājs), kuras lietotājs ar savu piekrišanu izpauž Pārzinim, veicot pirkumus un noformējot preču pasūtīšanu Vietnē.

 

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

Pārzinis veic tikai tādu personas datu apstrādi, kas nepieciešama Pārziņa komercdarbībasveikšanai, Vietnes vides nodrošināšanai, noslēgtā distances pirkuma līguma noteikuma izpildei un pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

3. PERSONAS DATU IEGUVE

Pārzinis var lūgt lietotājam ar tā piekrišanu izpaust šādus personas datus: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzimumu, pilsonību, tālruņa numuru, adresi, pasta indeksu, e-pasta adresi, un citu informāciju.

Pārzinis lietotāja personas datus var iegūt šādos veidos:

-     lietotājam reģistrējoties un/vai lietojot Vietni un sniedzot kontaktinformāciju par sevi vai saglabājot trūkstošās ziņas Vietnē;

-     lietotājam veicot pirkumus un noformējot preču pasūtīšanu Vietnē;

-     izmantojot atteikuma tiesības vai iesniedzot sūdzību Pārzinim;

-     izmantojot sīkdatnes (“cookies”), Vietnē tiek iegūti tehniskie dati: IP adrese, interneta pārlūka uzstādījumi, meklēšanas vēsture.

 

4. SĪKDATNES

Pārzinis ir tiesīgs vākt datus par Vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes (“cookies”). Informācija par sīkdatņu izmantošanu Vietnē ir sniegta Sīkdatņu noteikumos.

 

5. PERSONAS DATU APSTRĀDE UN IZMANTOŠANA

Pārzinis apstrādās personas datus likumīgi, godprātīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārzinis neizmantos personas datus nolūkiem, kas neatbilst personas datu iegūšanas mērķiem.

Pārzinis apstrādā un izmanto personas datus, lai:

-     nodrošinātu veiktā preču pasūtījuma noformēšanu;

-     veiktu pasūtīto preču pārdošanu un piegādi (piemēram, grāmatvedības dokumentu sagatavošanai, pārmaksātu summu atmaksāšanai un naudu par lietotāja atpakaļ atdoto preču atmaksāšanai, parādsaistību administrēšanai);

-     nodrošinātu iespēju veikt maksājumus Vietnē (Pārzinim nav pieejas lietotāja ievadītajai maksājuma instrumenta konfidenciālajai informācijai (t.i. karšu numuriem, banku sistēmu ieejas datiem). Pārzinis saņem tikai apmaksas apstiprinājumu no maksājumu pakalpojuma sniedzēja);

-     sazinātos ar lietotāju un sniegtu lietotājam atbalstu preču iegādes procesā un pēc tā;

-     personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību;

-     informētu lietotājus par Vietnē pieejamām precēm, gaidāmajiem notikumiem, kampaņām un jaunumiem, nosūtot informāciju uz lietotāja e-pasta adresi, ja lietotājs ir piekritis saņemt šādu informāciju no Pārziņa;

-     veiktu citas darbības, kuras Pārzinim jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pārzinis neveiks personas datu turpmāku apstrādi, kas nav savienojama ar personas datu iegūšanas mērķiem. Lietotāja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa iepriekš noteiktie datu apstrādes mērķi.

 6. PERSONAS DATU AKTUALIZĀCIJA

Pārzinis apņemas nodrošināt, ka iegūtie lietotāju personas dati ir adekvāti, precīzi un pareizi, un ietver tikai tādus datus, kas nepieciešami šeit noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem. Neprecīzi personas dati bez kavēšanās tiks dzēsti vai laboti.

Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā aplūkot, grozīt, papildināt vai dzēst personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā Vietnē.

 

7. PERSONAS DATU DROŠĪBA

Pārzinis veic visus saprātīgos atbilstīgos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kuri vajadzīgi, lai saistībā ar Pārziņa veikto datu apstrādi nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti, privātumu un drošību. Pārzinis piemēro iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu. Lietotāja personas dati tiek izpausti tikai tiem Pārziņa darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami savu pienākumu veikšanai.

Veicot maksājumu Vietnē, šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina lietotāja personas datu un banku rekvizītu drošību. Pārzinim nav tiešas pieejas lietotāja maksājuma instrumenta konfidenciālajai informācijai (t.i. karšu numuriem, banku sistēmu ieejas datiem).

 

8. PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Pārziņa komercdarbības īstenošanai, ar lietotāju noslēgtā distances pirkuma līguma izpildes vajadzībām un labākai lietotāju apkalpošanai, Pārzinis atsevišķu lietotāju personas datus var izpaust un nodot trešajām personām. Par trešajām personām ir uzskatāmi, piemēram, preču piegādes pakalpojuma sniedzēji, kredītiestādes, Pārziņa auditori, konsultanti, parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji un citi sadarbības partneri, kas sniedz Pārzinim pakalpojumus, kā arī valsts iestādes, kuras ir tiesīgas pieprasīt informāciju no Pārziņa saskaņā ar normatīvajos aktos tām noteiktajām tiesībām.

Personas datus nododot trešajām personām, Pārzinis apņemas nodrošināt, ka attiecīgās trešās personas:

-     izmanto saņemtos personas datus tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ tie tika nodoti un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām;

-     saglabā personas datu konfidencialitāti un nodrošina atbilstoša līmeņa drošību.

9. PERSONAS DATU NODOŠANA UZ ĀRVALSTĪM

Pārzinis apņemas darīt visu, lai nodrošinātu, ka tad, ja lietotāja personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta atbilstoša līmeņa drošība.

Pārzinis apņemas neizpaust lietotāja personas datus trešajai personai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts pietiekams personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

-     lietotājs tam ir devis savu piekrišanu;

-     personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar lietotāju vai izpildītu ar lietotāju jau noslēgto līgumu;

-     personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu lietotāja interesēs jau noslēgtu līgumu;

-     personas datu nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Ja lietotāja personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, Pārzinis garantē, ka lietotājam ir pieejamas tā tiesības, kas noteiktas normatīvajos aktos kā datu subjektam, un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Lietotājs dod savu piekrišanu personas datu nodošanai uz ārvalstīm.

 

10.    PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

Lietotājam, iesniedzot Pārdevējam rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju par:

-     lietotāja personas datiem, kurus Pārzinis apstrādā, un to kategorijām;

-     lietotāja personas datu ieguves avotu (ja tādi tiek izmantoti un normatīvie akti atļauj to izpaust);

-     datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas lietotāja personas datos;

-     mērķiem, kuru sasniegšanai tiek veikta lietotāja personas datu apstrāde;

-     personām, kurām lietotāja personas dati ir nodoti;

-     lietotāja personas datu glabāšanas laikposmu;

-     to, vai personas dati tiek apstrādi automatizēti.

Pārzinis sniegs lietotāja saskaņā ar šo punktu pieprasīto informāciju bez nepamatotas kavēšanās viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas. Ņemot vērā lietotāja informācijas pieprasījuma sarežģītību, Pārzinis ir tiesīgs pagarināt iepriekšminēto termiņu par diviem mēnešiem par to rakstveidā informējot lietotāju.

 

11.    LIETOTĀJA TIESĪBAS

Lietotājam ir tiesības:

-     iebilst pret tā personas datu apstrādi;

-     pieprasīt, lai tā personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī, lai tā personas datu apstrāde tiktu ierobežota, izbeigta vai personas dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam;

-     saņemt tā personas datus, kurus tas ir sniedzis Pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības tā personas datus nosūtīt citam pārzinim;

-     atteikties no ziņu saņemšanas par Vietnē pieejamām precēm, gaidāmajiem notikumiem, kampaņām un jaunumiem, par to e-pastā informējot Pārzini;

-     iesniegt sūdzību par Pārziņa veikto personas datu apstrādi atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

12.    ATBILDĪBA

Lietotājs apliecina, ka tā iesniegtie personas dati un citi dati ir patiesi, spēka esoši, likumīgi un pilnīgi. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā, kā arī konstatējot krāpšanu vai tās mēģinājumu, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt lietotājam piekļuvi Vietnei, kā arī informē tiesībsargājošās iestādes saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto lietotāja datus, veic, izmantojot Vietni, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

13.    IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Pārzinis ir tiesīgs grozīt šo privātuma politiku pēc saviem ieskatiem, informējot par to visus pastāvīgos lietotājus.

 

14.    KONTAKTINFORMĀCIJA

Visu ar privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad lietotājs vēlas atteikties no ziņu saņemšanas par Vietnē pieejamiem produktiem, gaidāmajiem notikumiem, kampaņām un jaunumiem vai pilnībā dzēst savus datus no Vietnē  izveidotā lietotāja konta, lūdzam sazināties, izmantojot e-pasta adresi: veikals@garmin.lv.